reduir font ampliar font

CAT / ES / EN / FR

Els sabors de l´oli, l´or líquid de la Plana. Santa Bàrbara. 20 i 27 de novembre, 11 i 18 de desembre, 15, 22 i 29 de gener, 5 de febrerMuseu de les Terres de l´EbreObrim el Museu. Tornem a viure la culturaObrim el Museu. Entrada gratuïta

Agenda

tipus:
anterior desembre 2021 següent
dl dm dc dj dv ds dg
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  Oferta de treball: Tècnic mig del Consorci Museu de les Terres de l’Ebre i borsa de treball

20/2/2020 ·

BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN TÈCNIC/A MIG DEL CONSORCI DEL MUSEU DE LES TERRES DE L’EBRE I BORSA DE TREBALL

1. OBJECTE
És objecte de les presents bases regular el procediment selectiu per la contractació laboral temporal, mitjançant oposició lliure, d’un lloc de treball de tècnic mig a jornada parcial, Grup A2-16, que es preveu amb una durada màxima de 2 anys.

I a l’hora es vol constituir una borsa de treball, la vigència de la borsa de treball serà de 2 anys, prorrogable un any més com a màxim.

Les funcions bàsiques del lloc de treball Tècnic/a mig del Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre, són:
- Fer-se càrrec del suport tècnic a l’administració i direcció-gerència del Consorci del Museu.
- Fer-se càrrec de la tramitació pressupostària vinculada a les propostes de despesa, registre de factures, emissió de factures, etc.
- Fer-se càrrec del seguiment dels calendaris laborals, còmputs d’hores treballades, permisos, substitucions en espais d’atenció al públic, etc.
- Fer-se càrrec de la coordinació i seguiment dels alumnes en pràctiques i del voluntariat
- Fer-se càrrec de la coordinació i desenvolupament de les activitats del Servei educatiu i turístic del Consorci del Museu
- Atenció i seguiments relatius a les cartes de serveis, llei de transparència, etc.
- Prestar suport tècnic a d’altres accions, programes i serveis del Museu com són: la comunicació, el programa SAM/MST, la Mediateca, etc.

Les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent i, especialment, la Llei Orgànica de Protecció de Dades.


2. REQUISITS ESPECÍFICS DE LES PERSONES ASPIRANTS

- Llicenciatura en Ciències Socials/Humanitats, o en Ciències Naturals/Ambientals
- Llengua catalana: nivell C1 o equivalent
-    Llengua castellana: els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.
Caldrà adjuntar amb la sol·licitud de participació en aquest procés, a més:
-    Una declaració jurada del candidat/a de que en cas de ser seleccionat/ada no incórrer en cap supòsit d’irregularitat en la contractació laboral temporal que pogués donar lloc a la conversió d’un contracte temporal en indefinit no fix, en els termes establerts de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 i, el Text Refós de la Llei reguladora de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.
-    Una declaració jurada de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l’Administració pública, ni haver estat inhabilitat per condemna penal per exercir càrrecs públics.
Per participar en aquest procés de selecció no serà necessari abonar cap taxa.

3. CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL. TASQUES I FUNCIONS

Suport tècnic a l’administració
-    Tramitació, registre i arxiu de decrets de presidència
-    Tramitació, registre i arxiu de decrets de gerència
-    Tramitació, registre, publicació, seguiment i arxiu dels convenis
-    Tramitació, registre, publicació, seguiment i arxiu de sol·licituds i tràmits llei de transparència
-    Registre de correu ordinari (entrades i sortides)
-    Seguiment correu electrònic (rebuts i enviats)

Suport tècnic a la gestió i seguiment pressupostari
-    Propostes de despesa
-    Comandes de material
-    Seguiment de despeses i treballs vinculats a contractes (peticions, justificacions...)
-    Elaboració, tramitació i arxiu d’informes vinculats a factures emeses
-    Tramitació, registre, publicació, seguiment i arxiu de contractes
-    Seguiment de l’execució pressupostària per partides

Suport tècnic a la gestió de recursos humans
-    Coordinació i seguiment del control horaris, permisos, vacances, baixes... del personal
-    Coordinació i seguiment dels contractes de personal i professionals per a l’obertura d’equipaments

Coordinació dels alumnes i col·laboradors en pràctiques
-    Selecció, formació i avaluació d’alumnes
-    Tramitació de convenis i acords de pràctiques
-    Coordinació i seguiment de les activitats dels alumnes i col·laboradors en pràctiques
-    Seguiment del programa Museu Inclusiu
-    Promoció del voluntariat

Coordinació del Servei educatiu i turístic (SET)
-    Coordinació de sol·licituds, reserves, facturació de les activitats del SET
-    Coordinació de la borsa de monitoratge del SET
-    Seguiment i actualització dels serveis oferts: continguts, guies metodològiques, formació dels monitors, reposició dels elements fungibles, etc.
-    Inventari, manteniment, organització dels materials i equips, dels tallers i activitats educatives
-    Seguiment del programa educatiu (Escola Amiga, SAM, etc.)

Suport tècnic i administratiu a la Direcció - Gerència
-    Redacció i informatització de projectes, informes, memòries
-    Programes anuals: suport a l’elaboració, indicadors, etc.
-    Memòries anuals: suport a l’elaboració, indicadors, etc.
-    Programes sectorials
-    Suport a la comunicació institucional i informativa

Suport tècnic a l’administració del Consorci
-    Suport i seguiment de les gestions derivades des de secretaria i intervenció (elaborar esborranys, tramitacions...)
-    Suport i seguiment d’acords i tramitacions derivats de la Junta del Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre (elaboració d’esborranys, tramitacions, etc.)
-    Gestió d’expedients administratius (protocols, subvencions, formació...)

Suport tècnic al projecte SAM/MST
-    Memòries i seguiment POA, indicadors, etc.
-    Assessoraments puntuals
-    Coordinació reunions, actes, convenis, informació  socis SAM/MST
-    Seguiment de projectes conjunts/mancomunats MST

4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I PROCÉS SELECTIU

La sol·licitud haurà d’incloure un telèfon de contacte, i s’hauran d’acompanyar els documents següents:
- Fotocòpia del DNI o, en el seu cas, de la documentació acreditativa de la personalitat i del permís de treball dels aspirants de nacionalitat estrangera.
- La titulació acadèmica original exigida en el procés selectiu o certificat resguard d’haver pagat les taxes per l’expedició del títol corresponent.
- Currículum actualitzat de l’aspirant.
- Acreditació del nivell C1 del Marc europeu comú de referència (MECR). En cas que no es puguin acreditar els coneixements de la llengua, es podrà realitzar la prova de coneixements en les presents bases.

Un cop exhaurit el termini de presentació de sol·licituds es farà pública, en el tauler d’anuncis del Museu de les Terres de l’Ebre i a la pàgina web del mateix, la llista dels/de les candidats/es que reuneixen tots els requisits exigits, amb exclusió d’aquells/es que no els acreditin. El mateix dia s’indicarà la data en què hauran de tenir lloc les proves i l’entrevista previstes en aquestes bases.

Les sol·licituds d’admissió en el procés selectiu -acompanyades dels requisits a acreditar i d’un currículum vitae- es podran presentar al Registre del Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre durant els 8 dies naturals següents a comptar des de l’endemà de la publicació del corresponent anunci de la convocatòria a la pàgina web del Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre.

Finalitzat aquest termini es publicarà a la pàgina web del Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre, en un termini màxim de 5 dies hàbils, la llista provisional d’admesos. Sobre la llista provisional es podran formular reclamacions en el termini de 3 dies hàbils. Un cop acabat aquest termini es farà pública la llista definitiva d’aspirants admesos i es fixarà la data de realització de les proves selectives.

5. TEMARI

1.    El Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre. Marc administratiu, estatuts i funcions
2.    El Museu de les Terres de l’Ebre. Funcions, serveis, col·leccions i activitats
3.    Els equipaments de la xarxa Ebre, Natura i Cultura Viva
4.    Els Museus de Suport Territorial.
5.    Els serveis educatius i turístics en els museus. Serveis educatius i turístics al Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre
6.    Gestió i tramitació pressupostària en els Consorcis
7.    Gestió i arxiu d’expedients administratius
8.    La formació professional Dual. El voluntariat i les pràctiques en entitats culturals
9.    L’atenció als usuaris i les cartes de serveis als ciutadans en els museus i la llei de transparència
10.    Comunicació institucional i informativa en el Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre


6. REALITZACIÓ DE LES PROVES

PRIMERA PROVA: Coneixements teòrics. De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà en un examen d’un màxim de 40 preguntes curtes o tipus test, a resoldre en el termini màxim de 60 minuts, relatives al temari.
Aquest exercici es puntuarà amb un màxim de 10 punts, quedant eliminats automàticament els i les aspirants que no obtinguin la qualificació mínima de 5 punts.

SEGONA PROVA: Desenvolupament d’un/dos supòsits pràctics. De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà en la resolució, en el termini màxim de 120 minuts, de dos supòsits pràctics que plantejarà el tribunal relacionat amb les comeses del lloc de treball. Aquest exercici es puntuarà en 14 punts, requerint-se una puntuació de 7 punts per superar-la.

TERCERA PROVA: Test psicotècnic. Consistent en la realització d’una bateria de test que es complementarà amb una entrevista amb els/les aspirants.
La qualificació de la prova serà de fins a un màxim de 6 punts, requerint-se una puntuació mínima de 3 punts per superar-la.

PROVA DE CATALÀ: En el cas de no aportar el certificat C1 de català o superior, els aspirants s’hauran de presentar a una prova per acreditar el seu nivell de català.

7. TRIBUNAL QUALIFICADOR

El Tribunal qualificador es constituirà de la següent manera:
- President: Àlex Farnós Bel
- Vocals: Ramon Noche Arnau i Montse Bel Arasa
- Secretari/ària: Un dels vocals actuarà de secretari/ària del Tribunal

En cas que el tribunal ho estimi convenient, podrà disposar de la incorporació d’assessors/es especialistes per a totes o alguna de les proves. Els esmentats assessors/es es limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base exclusivament a les quals col·laboraran amb el Tribunal.

8. FINALITZACIÓ DEL PROCÉS

Acabat el procediment de selecció la comissió farà pública la relació de candidats/es aprovats, amb la suma total de puntuacions obtingudes. El/la candidat/a que hagi quedat en primer lloc, en ordre de puntuació, es proposarà per a la seva contractació laboral en el lloc i amb les condicions indicades a la base primera.

Si el/la candidat/a proposat renuncia a la contractació, es proposarà al/la candidat/a que el segueixi en ordre de puntuació.

Els/les aspirants que hagin superat el procés de selecció i no siguin proposats podran ser cridats per a contractacions temporals en llocs de la mateixa o similar categoria.

S’establirà en tots els supòsits un període de prova amb el límit de durada fixat a la legislació laboral.


Museu de les Terres de l´Ebre | C/ Gran Capità, 34 | Amposta | Tel. 977 702 954 | correu electrònic | crèdits | avís legal##633